طراحی معماری و معماری منظر

من بعنوان طراح معمار، تعلق بنا به سایت و تعریف صحیح این تعلق را "معماری منظر" می‌دانم.
به عقیده من، سایت هر بنا، بستر وجود آن ساختمان است لذا تجلی ویژگی‌های این بستر و بکارگیری خصایص آن در فرآیند ایده‌پردازی حجم و کمپوزیسیون ساختمان و نیز طراحی فضای باز آن، ترکیب منحصر بفردی می‌سازد که آن بنا را به زمین خود پیوند می‌دهد.
عوامل گوناگونی (از خرد تا کلان) را می‌توان بعنوان ویژگی‌های سایت نامید از جمله: اقلیم قرارگیری سایت، بستر فرهنگی آن، پیشینه تاریخی منطقه، نوع معماری اجرایی اصیل منطقه، پدیده‌های زمین‌شناسی زمین مورد نظر (و گاها زمین‌های همجوار آن)، مصالح بومی ‌منطقه، شیب طبیعی زمین، منظر مطلوب، جهت دریافت نور طبیعی مناسب و همجواری‌ها اعم از طبیعی و مصنوعی.
تحلیل و بررسی کلیه این عوامل پیش از آغاز فرآیند ایده‌پردازی و انعکاس آنها در خط معماری می‌تواند به زیباترین شکل "نشستن بنا در سایت" را تعریف و هویت مکانی بنا را به روشنی متجلی سازد.