طراحی نمای پروژه اداری و تجاری 18

 

طراحی نما

موقعیت : بلوار اندرزگو

ارتفاع : 12 متر
13 طبقه